نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 211 نفر
متوسط 48 نفر
ضعیف 98 نفر