نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 181 نفر
متوسط 43 نفر
ضعیف 85 نفر