نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 170 نفر
متوسط 41 نفر
ضعیف 83 نفر