نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 210 نفر
متوسط 47 نفر
ضعیف 98 نفر