نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 207 نفر
متوسط 45 نفر
ضعیف 97 نفر