نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 165 نفر
متوسط 40 نفر
ضعیف 81 نفر