نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 188 نفر
متوسط 44 نفر
ضعیف 88 نفر