نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟

نظر شما در مورد سایت جدید چیست؟


نتیجه رای گیری
خوب 203 نفر
متوسط 45 نفر
ضعیف 95 نفر